Algemene voorwaarden

Inleiding

Op de website http://www.countryflags.com, hierna de Website, vindt u informatie over alle landen en landenvlaggen, weergegeven op een overzichtelijke manier. U kunt gratis de vlaggen van alle landen downloaden in de vorm van vector bestanden, afbeeldingen, iconen, achtergronden (wallpapers), clip art, emoji en kleurplaten. Ook vindt u achtergrondinformatie over de verschilende landen. Ondanks dat de informatie uit betrouwbare bronnen is samengesteld, kunnen wij geen 100 procent garantie geven dat alle informatie juist en accuraat is. Om gebruik te maken van alles wat Countryflags.com biedt, dient u een aantal regels te respecteren. Onze rechten en plichten staan hieronder beschreven.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn:
Artikel 3 - De Overeenkomst
Artikel 4 - De voorwaarden voor het gebruik van de Website
Artikel 5 - Onderhoud en veranderingen op de Website
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Artikel 7 - Duur en einde overeenkomst
Artikel 8 - Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden
Artikel 9 - Linken naar de Website
Artikel 10 - Klachtenregeling
Artikel 11 - Geschillen
Contact

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer:

ProFlags BV;

Tilbury 8, 3897AC, Zeewolde, The Netherlands;

Telefoonnummer: 085-4014648

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 55113729

Btw-identificatienummer: NL8515.71.165.B01

Artikel 2 - Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn:

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Countryflags.com en de gebruiker van de Website. Hieronder valt het downloaden van de bestanden met de afbeeldingen van de vlaggen en het nuttigen van de beschikbare informatie op Countryflags.com. Iedereen die Countryflags.com bezoekt is een Gebruiker van de Website. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de websites van derden. Op de Website staan advertenties naar websites van derden. Als je Countryflags.com verlaat, dan gelden de voorwaarden van de aanbieder van die website.

Artikel 3 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de Gebruiker gebruik maakt van de Website. De Website heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een Gebruiker te weigeren.

Artikel 4 - De voorwaarden voor het gebruik van de Website

De afbeeldingen op de Website zijn van hoge kwaliteit en kunnen gratis worden gebruikt voor non-commercieel en commercieel gebruik. Er mogen geen afbeeldingen van de Website ter download worden aangeboden op websites van derden. Mocht u dit willen dan dient u contact op te nemen via [email protected] Teksten of delen van teksten mogen ook niet worden aangeboden op websites van derden.

Artikel 5 - Onderhoud en veranderingen op de Website

Wij trachten er naar de informatie op de Website zo actueel mogelijk te houden. Ook zullen wij zo nu en dan nieuwe afbeeldingen en informatie aanbieden. Het is hierdoor mogelijk dat er veranderingen plaatsvinden op de Website. De Website behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Proflags B.V. zal wegens buitengebruikstelling of wijziging van de informatie en bestanden op de Website nimmer tot enige schade jegens een Gebruiker aansprakelijk zijn.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Countryflags.com is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder gevolgschade dan wel immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website.

Countryflags.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van de websites van derden.

Countryflags.com doet zijn best om geen ongepaste advertenties te tonen op de Website. Het is echter niet uit te sluiten dat er toch een ongepaste advertentie wordt getoond. Countryflags.com is niet aansprakelijk voor enige schade welke wordt geleden door het tonen van (ongepaste) advertenties. Mocht je een ongepaste advertentie tegenkomen, laat ons dit dan weten.

Artikel 7 - Duur en einde overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door Countryflags.com of u zonder reden of motivering worden stopgezet. De overeenkomst wordt stopgezet door de Website te verlaten. Na het verlaten van de Website blijft het vorige artikel van kracht.

Artikel 8 - Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Countryflags.com behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 9 - Linken naar de Website

Er mag een link naar de Website worden geplaatst als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. U mag niet linken naar afbeeldingen op de Website. Dit mag alleen als wij toestemming hebben gegeven.
2. U mag niet de reputatie schaden van de Website of de naam noemen in een negatief bericht.
3. De Website mag niet in een frame gelinkt worden op een andere website.
4. U mag niets plaatsen wat tegen onze reputatie in gaat en u mag ook niet onze logo's veranderen.

Artikel 10 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contact

Mocht u na aanleiding van deze Algemene Voorwaarden nog vragen hebben, neem dan contact op via [email protected]